Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 68827

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Корпоративный бизнес
Резюме № 68827
Опубликовано: 11.04.2019 г.
Рубрика: Корпоративный бизнес

Начальник отдела / главный економист

Стартовый оклад: 25000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 06.02.1983 г. (36 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 12.2018 по 01.2019 (1 мес.)
В компании: Комерційний банк, Киев
Должность: Начальник відділу
Функциональные обязанности:
Виявлення, оцінка, контроль та моніторинг кредитних ризиків Банку з моменту підготовки проектів договорів, та до повного виконання позичальниками взятих на себе кредитних зобов’язань. Ведення та супроводження кредитних справ на паперових носіях. Підготовка аналітичної інформації (у т.ч. звітності), що стосуються кредитних операцій. Погодження проектів відповідних договорів та інших документів, що стосуються кредитних операцій. Внесення до АБС первинних параметрів за договорами, графіків кредитування, розміру ефективної ставки, даних за договорами забезпечення, контроль коректного відображення вартості застави, заведених даних, що пов'язані зі здійсненням кредитної операції у картці клієнта та підтримка параметрів в актуальному стані протягом терміну дії кредитної операції. Контроль виконання Клієнтами, майновими та/або фінансовими поручителями та/або третіми особами умов укладених договорів по суті протягом терміну дії кредитної операції. Здійснення контролю цільового використання кредиту та складення акту перевірки використання кредиту за цільовим призначенням. Здійснення моніторингу та контролю за повнотою та своєчасністю виконання Клієнтами та/або майновим поручителем грошових зобов`язань за договорами (погашенням кредиту, сплатою комісійних винагород, процентів, та інших платежів відповідно до умов договору). Контроль термінів виконання Клієнтами/майновими поручителями умов/ковенант визначених укладеними договорами за кредитною операцією. Погодження проектів рішень кредитного комітету за кредитами позичальників. Підготовка інформації (довідок, звітів, актів) підрозділам та/або керівництву Банку про результати моніторингу кредитних проектів та кредитного портфеля. Підготовка документів та інформації за результатами моніторингу кредитних операцій на запити НБУ, внутрішніх та зовнішніх перевіряючих органів, аудиту, ревізій тощо. Контроль дотримання строків проведення перевірок предмету застави, отримання та аналіз результату моніторингу застави, переоцінки його ринкової (справедливої) вартості, наявності актуального страхування/перестрахування предмету застави. Внесення записів в ДРОРМ та контроль строків та актуальності обтяження в ДРОРМ. Передавання/отримання оригіналів договорів з оформлення Кредитних операцій, до/зі сховища Банку. Підготовка розпоряджень (в разі необхідності) на відкриття/закриття рахунків в АБС. Внесення в АБС відповідних даних для визначення фінансового стану Клієнта та стану обслуговування кредитних операцій Клієнтом на підставі отриманої фінансової звітності Клієнта. В.о. секретаря кредитного комітету (та період лікарняного та відпустки).


C 05.2018 по 12.2018 (7 мес.)
В компании: Комерційний банк, Киев
Должность: Головний економіст відділу супроводження супроводження активних операцій
Функциональные обязанности:
Супроводження кредитних операцій юридичних та фізичних осіб, а саме: Формування кредитної справи, після прийняття поситивного рішення колегіального органу банку, та перевірка правильності, достатньості та відповідності документів. Заведення угоди в ОДБ банку (в т.ч. внесння всіх параметрів які відносяться до ризикових, бухгалтерських та статистичних) та відкриття рахуків. Супроводження кредитних операцій впродовж дії кредитного договору: контроль сплати обовязкових платежів, контроль оглядів та переоцінки застави, контроль страхування застави, контроль надання звітності та інших обовязковихї фін. документів та ін. Підготовка довідок, звітів та ін.


C 06.2017 по 05.2018 (11 мес.)
В компании: ПАО "Банк "КИївська РУсь", Киев
Должность: Главный экономист, Управление сопровождения и реализации активов отдел работы с кредитами физических лиц Главный экономист (ранее Заместитель начальника отдела (изм. штатное расписание)
Функциональные обязанности:
Работа с населением: консультации клиентов банка по телефону; подготовка для клиентов информации (расчетов) для проведения полного погашения по действующим кредитам; подготовка документов и выступление на КУА по кредитам физических и юридических лиц; подготовка документов (в т.ч. справок) для клиентов по погашенным кредитам, в т.ч. для нотариусов, регистрационных служб и пр. Подготовка активов для продажи через аукционы: работа со службами банка по сбору информации по судебному/криминальному и исполнительному производству для дальнейшей продажи активов; работа со службами банка в части учета активов на балансе банка, в т.ч. по начислению/доначислению процентов/комиссий/штрафных санкций, а также правильности из отображения на балансе банка; подготовка расчетов, документов и паспортов по кредитам физических и юридических лиц для подачи в ФГВФЛ для дальнейшего выставления активов (кредитов) та торги через аукцион. Оформление сделок по уступке (покупкепродаже) прав требования по кредитам договорам юридических и физических лиц: общение с покупателями и сбор информации и документов для оформления сделок; формирование пакета документов для оформления сделок – подготовка договоров, расчетов, кредитных/судебных дел; организация подписания соглашений по уступке активов (кредитом), подготовка документов по погашению сделок в ПО банка, списания с баланса и внебаланса проданных активов, оправка соответствующих документов в ФГВФЛ.


C 05.2011 по 05.2015 (4 года )
В компании: ПАО «Банк «Киевская Русь», Киев
Должность: Заместитель начальника отдела Департамент корпоративного бизнеса Управление сопровождения кредитных операций отдел сопровождения кредитных проектов региональной сети
Функциональные обязанности:
Администрирование и сопровождение кредитных проектов региональной сети, а именно: вычитка и согласование протокольных решений коллегиальных органов в части соответствия действующим нормативным документам, действующим продуктам, договорам и существующим процедурам Банка; вычитка (проверка) кредитного договора и договоров обеспечения на предмет соответствия действующим шаблонам, принятым протокольным решениям и соблюдению внутренних банковских нормативных и общезаконодательных нормативных документов; заведения сделок в банковские программные комплексы (первоначальное заведение и внесение изменений в действующие сделки); открытие счетов по договорами и заведение части статистических параметров счетов; контроль за выполнением условий договоров в части своевременного погашения кредитов, процентов, комиссий, предоставления документов; контроль выполнения дополнительных (отлагательных) условий кредитных договоров; контроль за своевременным внесением в реестры обременения залогов / ипотек и страхованием предметов залога / ипотеки; контроль за своевременным мониторингом предметов залога / ипотеки; проверка кредитных дел на качество составления, полноту, соответствие действующим нормативам Банка с выездом на место (командировки в регионы).


C 08.2010 по 05.2011 (9 мес.)
В компании: АО «АБ «Бизнес Стандарт» (публичное), Киев
Должность: Главный специалист, Департамент сопровождения банковских операций Управление кредитного администрирования отдел кредитного администрирования сделок корпоративных клиентов
Функциональные обязанности:
Администрирование и сопровождение кредитных операций: формирование пакета документов для оформления кредитной операции (при положительном решении кредитного комитета) и формирование кредитного дела; подготовка текстов кредитных договоров и договоров обеспечения (при необходимости разработка нетиповых договоров на базе типовых); заведение сделок в программу; открытие счетов по договору и заведение всех статистических параметров счетов; подготовка заявлений о регистрации обеспечения в ГРОДИ/ГРИ/ЕРЗООНИ; формирование выписок за ГРОДИ/ГРИ; регистрация обременений в ГРОДИ; контроль целевого использования кредитных средств; контроль погашения задолженности по кредиту / подготовка распоряжения на договорное списание с текущего счета Заемщика в случае просрочки; контроль выполнения особых условий кредитных договоров; валютный контроль в части относящейся к погашению задолженности по кредитным договорам; подготовка писем о состоянии кредитной задолженности по запросу Заемщика, банков, страховых компаний; подготовка информации о состоянии задолженности для проведения претензионно исковой деятельности; составление отчетов (по запросу).


C 03.2008 по 08.2010 (2 года 5 мес.)
В компании: АО «Сведбанк» (публичное), Киев
Должность: Главный специалист / Эксперт по бизнес - анализу Киевский межрегиональный корпоративный центр / Киевский региональный Управление кредитного анализа / Центральное отделение
Функциональные обязанности:
Консультации корпоративных клиентов, предварительное рассмотрение первичной документации, принятие решения о дальнейшем сотрудничестве; Сбор информации о деятельности потенциальных заёмщиков, сбор необходимых документов по реализации проектов для подготовки кредитной заявки на кредитный комитет; Анализ кредитоспособности заемщика, составление кредитной заявки: анализ финансового состояния, финансовых показателей деятельности заемщика, поручителей, связанных компаний Группы; консолидация финансовой отчетности группы предприятий; описание денежных и товарных потоков внутри группы, хозяйственных связей с внешними компаниями; анализ бизнес-плана проекта; составление кэшфло; анализ конкурентного окружения, потенциального спроса в сегменте рынка. Подготовка кредитных заявок для корпоративных клиентов на кредитные комитеты, взаимодействие со службами банка (риск менеджмент, юридическая служба, безопасность, сопровождение активных операций, бэк-офис), вовлеченными в процесс написания и согласования кредитных заявок. Администрирование и сопровождение кредитных операций: формирование пакета документов для оформления кредитной операции (при положительном решении кредитного комитета); заведение сделок в программное обеспечение; открытие счетов по договору; подготовка текстов кредитных договоров и договоров обеспечения; подготовка заявлений о регистрации обеспечения в ГРОДИ; контроль целевого использования кредитных средств, заказ денежных средств в Главном офисе; контроль погашения задолженности по кредиту / подготовка распоряжения на договорное списание с текущего счета Заемщика в случае просрочки; контроль выполнения особых условий кредитных договоров; подготовка писем о состоянии кредитной задолженности по запросу Заемщика, банков, страховых компаний; составление отчетов (по запросу).


Образование
Учебное заведение: КНЭУ им. В. Геттмана
Дата окончания: 2007-10-01
Факультет: Экономика и предпринимательствоБанковское дело
Специальность: Бакалавр банковского дела

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Немецкий: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Работа с Windows, Vista (пакет MS Office (Word, Excel)), Internet Explorer, Opera, Lotus Notes.Специализированные банковские программы (Scrooge, SR-банк, Cli Raiting, Easy Retail, Golden Eye, ProFIX).

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в киеве вакансии райффайзен банк аваль работа для страховщиков работа в кредобанк работа в райффайзен банк аваль работа в страховании работа в банке otp bank вакансии банков фінстаф резюме финансиста вакансии в финансах работа в сбербанке работа в эпицентр работа в банке работа в comfy работа банк вакансии работа в ощадбанке страховой агент работа банк работа в финансах работа в socar начальник отделения работа в softserves работа в таскомбанк работа otp bank работа в эльдорадо работа в приватбанке работа в рошен работа в укрсиббанке вакансии банков украины работа universal bank работа в пзу украина работа для банкиров работа в wog отп банк фінстафф работа в страховой компании работа в укрэксимбанке вакансии в банках вакансии банков пиреус банк универсал банк работа финстаф вакансии сбербанк архив вакансий работа в банках киева банковские вакансии начальник отделения киев кредитный эксперт работа альфа банк киев работа для финансистов резюме руководителей работа в новой линии pzu украина работа в сильпо работа новая почта
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!