Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 7531

> >
Город : Хмельницкий
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Юридическая служба
Резюме № 7531
Опубликовано: 19.05.2009 г.
Рубрика: Юридическая служба

Руководитель подразделения / юрисконсульт в банк

Стартовый оклад: 3200 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Хмельницкий
Образование: высшее
Дата рождения: 20.03.1982 г. (37 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 03.2008 по 03.2009 (1 год )
В компании: Комерційний банк, Хмельницкий
Должность: Головний юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Організація та забезпечення реалізації державної правової політики у банківській сфері, захист прав та законних інтересів Банку; забезпечення правильного застосування законодавства Банком, інформування керівництва про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства; узагальнення практики застосування законодавства в поточній діяльності Банку, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; контроль за відповідністю вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, інших нормативних документів Банку, проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, що подаються на підпис керівнику, та їх візування; виконання методичного керівництва з перегляду внутрішніх нормативних актів підрозділів Банку з метою приведення їх у відповідність із діючим законодавством; доведення до структурних підрозділів Банку інформації про зміни в законодавчих та нормативних актах, нові акти, рекомендації та роз’яснення компетентних органів влади та управління; надання працівникам Банку консультацій з правових питань; перевірка відповідністі законодавству проектів типових договорів, що розробляються структурними підрозділами Банку, для встановлення цивільно-правових відносин з клієнтами (контрагентами) Банку, їх візування; прийняття участі у переговорах з контрагентами з питань укладення договорів, контрактів; приймання участі в переговорах з контрагентами з питань невиконання останніми взятих на себе згідно з договорами (контрактами) зобов’язань; приймання участі у підготовці та укладенні господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектам; сприяння у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; приймання участі у застосуванні заходів правового впливу, у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань у забезпеченні захисту прав Банку; представництво інтересів Банку в судах, а також в інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях; організація та ведення претензійно-позовної роботи, надання правової оцінки претензіям, що пред’явлені Банку чи Банком, у зв’язку з порушенням його майнових та інших немайнових прав і законних інтересів; аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів); аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи; вироблення пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності структурних підрозділів Банку; надання висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, правова оцінка фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна тощо; приймання участі у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень; розгляд матеріалів про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економічно-правового аналізу даних бухгалтерського обліку, інших документів фінансово-господарської діяльності Банку та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами; сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобігання безгосподарності, непродуктивним витратам; прийняття участі у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків; перевірка відповідності законодавству пакета документів для отримання кредиту; перевірка відповідності законодавству пакета документів для відкриття поточного, депозитного, інших видів рахунків клієнтів.


C 07.2007 по 03.2008 (8 мес.)
В компании: Приватне підприємство, Хмельницкий
Должность: Виконавчий директор
Функциональные обязанности:
Організація роботи та ефективної взаємодії структурних підрозділів, спрямовання їх діяльністі на розвиток і вдосконалення виробництва, зростання якості та конкурентоспроможності робіт, що виконуються, їх відповідність встановленим стандартам; забезпечення виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин; захист інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління; проведення збору вихідних даних та отримання архітектурно-планувального завдання; забезпечення розробки ескізних пропозицій, проектно-кошторисної документації, отримання усіх необхідних дозволів та погоджень; вибір генпідрядника, забезпечення укладання та виконання відповідних договорів з будівельними та проектними організаціями; контроль за виконанням договірних зобов'язань, своєчасним введенням в експлуатацію об'єктів будівництва; здійснення заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, соціального розвитку колективу, ефективного використання знань та досвіду працівників; забезпечення виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства; вирішення всіх інших питаннянь в межах наданих повноважень і доручення виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам підприємства.


C 10.2004 по 03.2008 (3 года 5 мес.)
В компании: Комерційне підприємство, Хмельницкий
Должность: Директор
Функциональные обязанности:
Забезпечення виконання підприємством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними соціальними фондами, постачальниками, замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, спрямування їх діяльність на розвиток і вдосконалення діяльності підприємства з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства. Організація виробничо-господарської діяльністі підприємства з метою підвищення рівня та якості послуг, раціонального використання виробничих резервів та витрачання усіх видів ресурсів. Вжиття заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснення заходів із соціального розвитку колективу підприємства, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності діяльності, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплата заробітної плати в установлені строки. Забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Захист прав та інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління. Надання юридичних (консалтингових) послуг клієнтам підприємства, а саме: надання юридичних консультацій та роз'яснень; правове забезпечення господарської діяльності; юридичний аналіз, підготовка та супровід виконання договорів; складання правових документів (договори, заяви, скарги та інш.); створення, ліквідація та реорганізація юридичних осіб; внесення та реєстрація змін до установчих документів; збільшення (зменшення) статутного фонду, ліквідація, банкрутство, відкриття і юридичний супровід діяльності відокремлених підрозділів компанії (філії, представництва); забезпечення корпоративних відносин (підготовка до проведення зборів засновників (акціонерів), учасників підприємства, проведення зборів, оформлення протоколів та рішень зборів); розробка внутрішньої нормативної документації підприємств (положення, інструкції, правила); вирішення кадрових питань та трудових спорів; ведення справ з контролюючими та перевіряючими органами органами (органи Державної податкової служби, органи внутрішніх справ, прокуратура та інш.) та органами місцевої влади та місцевого самоврядування; ведення претензійно-позовної роботи; представництво та захист інтересів фізичних та юридичних осіб в суді; представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами та організаціями; моніторинг законодавства, юридичної практики та діяльності підприємства; аналітична робота за результатами роботи юридичної служби; отримання дозволів та ліцензій; юридичний супровід операцій із нерухомістю; оформлення та реєстрація прав на нерухомість; консультації з питань купівлі-продажу та оренди об’єктів нерухомості; купівля-продаж житлової та комерційної нерухомості; оренда житлової та комерційної нерухомості; пошук земельних ділянок; купівля-продаж, оренда земельних ділянок; забезпечення проведення робіт із землевідведення; юридичний супровід договорів купівлі-продажу, оренди об’єктів нерухомості; консалтинг і супровід договорів іпотечного кредитування; моніторинг ринку нерухомості; маркетингові дослідження об’єктів нерухомості; створення та забезпечення діяльності фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю.


Образование
Учебное заведение: Хмельницкий институт регионального управления и права
Дата окончания: 2004-01-01
Факультет: Юридический
Специальность: Правознавство

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Спеціальність – фахівець з фінансового моніторингу фінансових компаній
Компания: Інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету
Город: Київ Период: 5 днів Дата: 01.02.2007

Название курса/тренинга: Спеціальність – керівник фінансової компанії-управителя фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю
Компания: Нститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету
Город: Київ Период: 10 днів Дата: 01.04.2007

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Досконале знання офісних комп'ютерних програм та спеціалізованих програм “Ліга-Закон”, “Експерт-Юрист”.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в кредобанк работа банк вакансии работа в эльдорадо работа в таскомбанк начальник отделения pzu украина работа в банках киева работа в банке вакансии в финансах работа альфа банк киев фінстаф начальник отделения киев универсал банк работа работа в сильпо работа в укрэксимбанке страховой агент вакансии в банках работа в финансах работа в страховании работа в сбербанке работа в приватбанке работа universal bank вакансии банков вакансии банков работа банк отп банк работа в ощадбанке вакансии банков украины резюме финансиста вакансии сбербанк работа для финансистов банковские вакансии работа в страховой компании работа в wog архив вакансий работа в укрсиббанке работа в рошен работа для страховщиков работа новая почта пиреус банк работа в пзу украина работа в socar работа в эпицентр работа в softserves фінстафф вакансии райффайзен банк аваль работа для банкиров кредитный эксперт работа в новой линии резюме руководителей финстаф работа в райффайзен банк аваль работа otp bank работа в банке otp bank работа в киеве работа в comfy
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!